Societas Rudolphina

Zdroj: http://societas-rudolphina.cz/?mode=bio&sec=10018&art=10138&lang=cz
Datum: 30.06.2017

MUDr. Kateřina Čihařová

Vedoucí týmu Zdravotnictví a sociální věci

  • Vystudovala Fakultu dětského lékařství UK, Praha, promovala v roce 1981, v roce 1985 složila atestaci 1. stupně z pediatrie.
  • V létech 1981 – 1990 působila jako dětská lékařka v okresní nemocnici Znojmo, později jako sekundář na oddělení kojenců 1. dětské kliniky Fakultní nemocnice v Motole.
  • 1991 – 2005 ambulantní pediatr na částečný úvazek.  
  • V roce 1990 byla jmenována ředitelkou Odboru mezinárodní spolupráce
  • Ministerstva zdravotnictví ČR, kde setrvala do mateřské dovolené v roce 1996. Zodpovídala za navázání kontaktů se západními zeměmi po roce 1989, za přípravu a uzavírání mezinárodních a mezivládních smluv v oblasti zdravotnictví a sociální péče, za komplexní vedení programu neinvestiční pomoci švýcarské vlády a za realizaci programu PHARE ve zdravotnictví.  Byla členkou CDSP (Standing Committee for Health) Rady Evropy ve  Strasbourgu. Přednášela na akcích organizovaných Světovou zdravotnickou organizací, Světovou bankou a EHMA (European Health Management Association). V létech 1992 - 96 reprezentovala sektor zdravotnictví při jednáních o vstupu ČR do Evropské Unie.
  • Pracovala jako Konsultant pro oblast mezinárodní spolupráce v České lékařské komoře (1999 - 2001), kde mezi jiným byla mluvčí ČLK pro zahraničí a autorkou řady článků v časopisu Tempus Medicorum.
  • V roce 2001 se stala ředitelkou  nestátního ambulantního zdravotnického zařízení Diagnostické Centrum Mediscan - Staré Město. Uvedla do provozu novou polikliniku s 15 ordinacemi (stavební úpravy, vybavení včetně přístrojového, personální obsazení), navazovala a udržovala smluvní vztahy s českými i zahraničními zdravotními pojišťovnami (pro 16 odborností), zodpovídala za marketingové a reklamní aktivity a HR management Centra, přednášela v rámci závodní zdravotní péče pro podniky.
  • V létech 2004 – 2005 byla znovu ředitelkou Odboru mezinárodních věcí a Evropské Unie Ministerstva zdravotnictví České republiky, kde působila jako hlavní gestor problematiky financování zdravotnictví ze Strukturálních fondů EU pro finanční období 2007 – 2013, byla členkou Řídícího a koordinačního výboru Ministerstva pro místní rozvoj.
  • Jazyky: angličtina, francouzština, němčina – aktivně; ruština, španělština – pasivně.