Societas Rudolphina

Zdroj: http://societas-rudolphina.cz/?sec=10009&lang=cz
Datum: 30.06.2017

Co je Societas Rudolphina

Societas Rudolphina je registrovaný spolek, který vznikl jako občanské sdružení v roce 2005, jehož cílem  je přispívat k budování společnosti znalostí v ČR, jako součásti evropské společnosti znalostí, systematickým výzkumem a šířením vědomostí v oblasti managementu znalostí a navrhováním a realizací projektů založených na managementu znalostí.

Ve svých řadách Societas Rudolphina sdružuje řadu předních odborníků v oblasti inovací, managementu znalostí a přenosu technologií. Její členové mají v dané oblasti rozsáhlé teoretické znalosti a praktické zkušenosti z oblasti státní zprávy, finančnictví i soukromého sektoru.

Ve svých aktivitách se Societas Rudolphina soustřeďuje zejména na budování sítě kontaktů s výzkumnými, vývojovými a vzdělávacími institucemi na straně jedné a inovačními technologickými podnikatelskými subjekty na straně druhé. Buduje rovněž rozsáhlou síť proradců a poradenských firem, se kterými ve svých aktivitách spolupracuje. V návaznosti na tyto aktivity se Societas Rudolphina zaměřuje na šíření významných informací z oblasti managementu znalostí a transferu technologií, zvyšování odborné úrovně svých členů a partnerů a v neposlední řadě na propagaci a popularizaci vědy. Významnou složku její činnosti tvoří rovněž vystoupení jejích členů na odborných seminářích a konferencích a publikace v médiích.

Jednou z významných vedlejších aktivit Societas Rudolphina je její poradenská činnost, zejména při zpracování a managementu projektů financovaných ze Strukturálních fondů EU. Od svého založení (registrace na MV ČR proběhla dne 3.5.2005) Societas Rudolphina úspěšně navázala a do značné míry provázala dosud často nekoordinované poradenské aktivity svých členů a partnerů.