Societas Rudolphina

Zdroj: http://societas-rudolphina.cz/?sec=10010&lang=cz
Datum: 30.06.2017

Mise Societas Rudolphina (2005)

Motto:

Stavíme cestu k Evropské společnosti znalostí.
Paving the way to European knowledge society.

Úkolem sjednocené Evropy nejbližších desetiletí je udržení  uznávaných evropských hodnot – kulturní tradice, sociální solidarity a šetrnosti k životnímu prostředí. To vše v období globalizující se ekonomiky, konkurenčního boje, a demografických změn. Jediným řešení je razantní zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky zemí EU tak, aby byla schopna vytvořit dostatečné  zdroje nezbytné pro udržení evropských hodnot. Nejvýznamnějším faktorem rozvoje je zkrácení a zefektivnění inovačního procesu. Tento poznatek vedl k přijetí  Lisabonské strategie EU v roce 2000. Evropské země mají dlouholetou tradici i solidní základnu vědeckých, výzkumných a vzdělávacích institucí. Nicméně právě tato tradice představuje často překážku pro zefektivnění inovačního procesu. Tato okolnost vedla k novým diskuzím nad Lisabonskou strategieí.

Sjednocování Evropy je proces s nesmírným poteciálem a jistě překoná i tento kritický moment. Evropa příštích desetiletí však bude v řadě oblastí jinou Evropou, než jak ji známe dnes. Systém řízení vědy a výzkumu, interakce akademického a komerčního světa vyžaduje nové uspořádání. Efektivní reingeneering bude muset zahrnovat jinou strukturaci inovačního procesu, nové nositele  specifického know-how - subjekty s přesahem do akademické a komerční sféry.

Ani ČR se nemůže vyhnout tomuto procesu. Už proto, že úroveň ekonomické výkonnosti ČR dosud nedosahuje průměru EU. ČR může čerpat z velkého objemu zkušeností původní patnáctky EU. To je příležitost dostat se kreativním řešením tohoto problému do čela evropského pelotonu. Proces reingeneeringu jistě nebude probíhat ve všech zemích Unie stejně. Jako vždy v dějinách, i v tomto úsilí budou vítězi a poražení. ČR má šanci v nejbližších dvaceti letech být mezi vítězi.

Česká republika má na čem stavět.  V historii byla řada období, kdy vědy a umění vzkvétaly a České země byly na čelném místě vyspělých zemí Evropy. Kromě doby Karla IV., která dala vzniknout univerzitě, to bylo zejména neprávem opomíjené období vlády Rudolfa II., kdy se formovaly základy české vzdělanosti. Novodobá historie státu po roce 1918 potom úspěšně navázala na tyto tradice, které se nepodařilo přervat ani 50ti letům nesvobody.

Počátkem procesu reingeneeeringu je důsledné pochopení současné podoby inovačního procesu, jeho omezení a kritických článků.  Cílem procesu je  podstatné zvýšení počtu a kvality inovací a jejich implementace v komerční sféře. Cestou je  nová struktura inovačního procesu, Hlavní role v tomto procesu bude náležet orgánům EU a národním vládám. Tato „reforma shora“ však nemůže uspět, pokud jí naproti nebude probíhat „reforma zdola“. Regionální a lokální administrativy, Akademie věd, vysoké školy, velké technologické společnosti i inovativní technologické SME  jsou klíčové subjekty pro  prosazení pozitivních změn.

Zvláštní role v tomto procesu bude náležet takovým poradenským firmám, které jsou nositeli nového know-how reingeneeringu inovačního procesu.

Societas Rudolphina byla založena se záměrem naplnit a využít tento prostor. Její misí je přispívat k budování společnosti znalostí v ČR jako součásti evropské společnosti znalostí.